สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2562 วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ครูและนักเรียนโรงเรียนป่วนวิสุทธาบดีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 โดยการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเพื่อการเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการ กิจกรรมยืดอกพกแก้วเป็นปีที่ 2 นักเรียนให้ความร่วมมือและสามารถลดปัญหาขยะภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี