ประกาศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

ประกาศ โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม. ต้น กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)