โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562