สิ่งแวดล้อมสัญจร

 

สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์