วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีได้นำลูกเสือเนตรนารีไปอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา2560  ณ ค่ายลูกเสือศรีกระอางค์แคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และทัศนศึกษาที่ดรีมเวิร์ล