See other templatesSee other templates

23/05/2559--ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

         

 

     ด้วยโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชมชนมานานกว่า 40  ปี มีสภาพทรุดโทรมมาก ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมบำรุงทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ร่วมกับศิษย์เก่า คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้คิดที่จะพัฒนาโรงเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
 
 

IMAGE สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE วันภาษาไทย
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันอังคาร, 28 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE กิจกรรมปรองดองสมานฉันท์
วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561
Read More...
IMAGE สิ่งแวดล้อมสัญจร
วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561
 ... Read More...
IMAGE กิจกรรมค่ายคุณธรรม
วันอาทิตย์, 26 สิงหาคม 2561
กิจกรรมตามโครงการค่ายคุณธรรม... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันไหว้ครู
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
วันที่ 12 มิถุนายน 2560... Read More...
IMAGE ประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันอังคาร, 04 กรกฎาคม 2560
... Read More...
 
 

นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top