23/05/2559--ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อพัฒนาซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

         

 

     ด้วยโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชมชนมานานกว่า 40  ปี มีสภาพทรุดโทรมมาก ทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอในการซ่อมบำรุงทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ร่วมกับศิษย์เก่า คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้คิดที่จะพัฒนาโรงเรียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน