See other templatesSee other templates

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 t-weerawut

นายวีรวัฒน์ สุวรรณชัยรบ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
 

 

 
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

t-sasithorn1

นางศศิธร นาอุดม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

p-chanya

นางชัญญา พรรณศรี

 

 นางสาวรัชดา แหยมเปี่ยม

 

 

 

 
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

t-uasa

นางสาวอุษา เดชาธีรคุณชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

t-nipa

นางนิภา โฮว

 

t-chutarat1

นางจุฑารัตน์ เอี่ยมเดช

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

t-ratree

นางราตรี กลับประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
 

t-nongyao

นางสาวนงเยาว์ สายบา

 
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

t-yanakawee

 

นายญาณกวี บุญทัน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

t-titiwan

นางสาวฐิติวรรณ เปรมบำรุง

t-sumitra

นางสุมิตรา ชิตามร

t-piyathida

นางสาวปิยธิดา เครือธนาวิทย์

 

 

 

 
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

t-prayuth

นายประยุทธ ติณรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

 

 

 

 

 

     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

 

 


หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
 

 

 

 
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

t-charone

นายเจริญ โหม่งพุฒ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
 

 

 

 
     

งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

t-sarinya

นางสาวสริญญา นาคเทวัญ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

นายธรณัส โสมนัส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top