See other templatesSee other templates

เครื่องหมาย สัญลักษณ์ อักษรย่อ

logonewnew-png

อักษรย่อ

ป.ส.


สีประจำโรงเรียน

fag

     สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์


ต้นไม้ - ดอกไม้

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นประดู่
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกอังสนาสีเหลือง


ปรัชญา

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา "แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี"

คติพจน์

เรียนดี กีฬาเด่น เป็นคนมีน้ำใจ

อัตลักษณ์

คนดี คนเก่ง เปร็งวิสุทธาธิบดี

เอกลักษณ์

โรงเรียนคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล

 

นางบุศรินทร์ แสงใหญ่
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top