See other templatesSee other templates

เครื่องหมาย สัญลักษณ์ อักษรย่อ

อักษรย่อ

ป.ส.

 


 

สีประจำโรงเรียน

fag

     สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

ต้นไม้ - ดอกไม้

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นประดู่
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกอังสนาสีเหลือง

 


 

 

ปรัชญา

 

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา "แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี"

 

คติพจน์

 

เรียนดี กีฬาเด่น เป็นคนมีน้ำใจ

 

อัตลักษณ์

 

คนดี คนเก่ง เปร็งวิสุทธาธิบดี

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี สู่ความเป็นสากล

 

นายธรณัส โสมนัส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top