See other templatesSee other templates

image001ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 34 ไร่ เขตพื้นที่บริการ ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอบางบ่อ และจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ชิดเขตแดน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สภาพภูมิศาสตร์ เป็นตำบลที่มีคลองล้อมรอบ การคมนาคมใช้เรือในการเดือนทาง ประชาชนต้องส่งบุตรหลาน ไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในท้องถิ่นอื่น ซึ่งมีความยากลำบากในการเดินทาง พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ได้เสนอแนวคิดขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น ในตำบลเปร็ง โดยขยายชั้นต่อไปจากโรงเรียนประถมศึกษา แต่ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่อนุมัติ เพราะในสมัยนั้นไม่มีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา

 

     ต่อมาในปี พุทธศักราช 2518 image002พระครูวิจารณ์ สมุทรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเปร็งราษฎร์บำรุง และพระครูสุทัศน์ อธิฉนโธ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสงฑ์ และคฤหัสถ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากพระวิสุทธาธิบดี และนายยงยุทธ แสงทอง ครูใหญ่โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง ได้เสนอต่อกรมสามัญศึกษา ขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในหลักการเดิม คือขอขยายชั้นเรียนในโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง และทางวัดเพิ่มที่ดินให้อีก 15 ไร่ กรมสามัญศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ไม่อนุมัติ แต่ยืนยันว่าจะตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในตำบลเปร็งอย่างแน่นอน

 

     ด้วยเจตนารมณ์นี้ เจ้าอาวาสวัดเปร็งราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายคฤหัสถ์ ได้มีมติทำหลักฐานอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด จำนวน 34 ไร่ ให้แก่ทางกรมสามัญศึกษา เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตำบลเปร็ง กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขึ้นที่ตำบลเปร็ง เป็นโรงเรียนที่สอง ของอำเภอบางบ่อ และเป็นโรงเรียนลำดับที่ 8 ของจังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี" เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2518

image004

 

 

 

 

นายธรณัส โสมนัส

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

 
Go to top